Elinkeinot ja yrittäminen
Työ ja yrittäminen

Käynnissä olevia hankkeita

Uusikaupunki ja Laitila CO2 vapaiksi toimintaympäristöksi-kartoitus toimien aloittamiseksi

 

Hankkeen tarve nousee Suomen tavoitteesta olla vuoteen 2035 mennessä hiilineutraali ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta (v.2019 hallitusohjelma).

Tämä asettaa kuntien ilmastotyölle ison roolin niin kuntien omien ilmastotekojen kuin sen yritysten ja asukkaiden osalta. Kuntien on lähitulevaisuudessa tarjottava yrityksille ja kuntalaisille hiilineutraali toimintaympäristö ja tuettava siten tavoitteita hiilineutraaliuteen sekä kestävään kehitykseen. Jotta Uudessakaupungissa ja Laitilassa saadaan käyntiin C02 vapaita tuotantoalueita, tarvitaan suunnitelmat ja toimenpiteiden tiekartta siitä, kuinka tavoitteisiin päästään. On tärkeää selvittää mitä alueiden elinkeinot tarvitsevat ja kuinka ne tulevat vastaamaan alueiden uudistumistarpeiseen.

Hankkeessa kartoitetaan kuntien yhteistyömahdollisuudet tiekarttojen laatimisissa. Mitkä toimet voivat olla yhteisiä ja mitkä ovat kaupunkien erityispiirteitä ja vaativat erityisesti oman kunnan toimia. Toimialakohtaisissa ideariihissä kootaan yhteen osallistujia molemmista kaupungeista. Tiedon jakaminen rahoitusinstrumenteista ja niiden jatkuva seuraaminen ja niistä tiedottaminen hyvissä ajoin ennen hakuaikoja vaatii aktiivisuutta. Tämä palvelee molempia kuntia ja hankkeen kohderyhmiä sekä elinkeinoelämää. Olemme valmistelleet tätä hanketta yhteistyössä keskeisten Hinku-toimijoiden, elinkeinoelämän ja kuntien ympäristötoimien kanssa Laitilassa ja Uudessakaupungissa.

Yhtenä kärkenä esille nousi eri sidosryhmien yhteistyön ja verkostojen merkitys tehtäessä seudullisia CO2 vapaan toimintaympäristön tiekartan toimenpiteitä ja suunnitelmia. Seudulle on tärkeää käynnistää CO2 vapaan toimintaympäristön edistävä tiekarttalaadintaprosessi yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa.
 
Projektiaika: 1.12.2021 - 31.12.2022 
Rahoittajat: Varsinais-Suomen liitto, Laitilan kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki 
Lisätietoja: Ukipolis Oy, projektipäällikkö Jaana Suksi, puh. 044 773 2214 
 

RaKsalla-hanke

 – Rakentamisen kehittäminen -hanke
 
Hankkeen päätavoitteena on kehittää Vakka-Suomen seudun rakennusteollisuusyritysten yhteistä osaamispääomaa, sekä parantaa alueen rakennusyritysten kilpailukykyä vastaamaan suurtenkin rakennusurakoiden vaatimuksia.

Hanke luo edetessään Vakka-Suomen alueelle uutta, kestävää elinvoimaa sekä mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn rakennusteollisuuden kilpailukyvyn parantuessa.
 
Hanke tuottaa alueen rakennusteollisuuden tarvekartoituksiin perustuvia kehitys-, rahoitus- ja asiantuntijatilaisuuksia, sekä erilaisia infotilaisuuksia webinaareina ja työpajoina.
 
RaKsalla hankkeen yksi merkittävä tavoite on luoda mutkattomasti toimivia uusia yritysverkostoja sekä yritysryhmähankkeita. Hankkeen edetessä alueelle toivotaan syntyvän myös kokonaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä täysin uusia yrityksiä ja yritysryhmiä.
 
Projektiaika: 1.5. 2021 – 31.12.2023 
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma  / Leader Ravakka (kuntaosuudesta vastaa Uudenkaupungin kaupunki)
Lisätietoja: Ukipolis Oy, projektipäällikkö Toni Vikama, puh. 050 351 4550

MOPPI-hanke

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishankkeessa vahvistetaan alueella jo käynnistettyä matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua kohtaamaan paremmin maahanmuutto-taustaisten asukkaiden tarpeita sekä toteutetaan yhdessä Turun kaupungin kanssa monikielistä palveluohjausta. Hankkeen resursseja hyödynnetään yhteisten tapahtumien järjestämisessä ja toteutetaan yrityksille suunnattuja työpajakokonaisuuksia monikulttuuriseen työyhteisöön liittyvistä teemoista.

1.  Vahvistetaan alueella jo käynnistettyä matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua pysyväksi toiminnaksi Vakka-Suomen alueella (Laitila ja Uusikaupunki).
•    Kuntakohtaiset tukitoimet ja osaamisen kehittäminen
•    Asiakkaiden palvelupolkujen kehittäminen

2. Jatketaan ja kehitetään alueellista viranomaisrajat ylittävää verkostoyhteistyötä alueen kuntien, viranomaisten, yhdistys- ja järjestötoimijoiden, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Varmistetaan eri toimijoiden välisen yhteistyön pysyvyys ja jatkuvuus.
•    Pysyvät toimintamallit ja yhteistyösopimukset eri toimijoiden välille.
•    Yrityksille suunnatut työpajakokonaisuudet monikulttuuriseen työyhteisöön liittyvistä teemoista.

3. Tehdään tiivistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä keskuskaupunki Turun kanssa jalkauttamalla Turun kaupungin hyviä käytänteitä ja toimintamalleja osaamisen vahvistamiseksi.
•    Ohjausta ja neuvontaa tarjoavien tahojen osaamisen kehittäminen (kuntien työntekijät, sidosryhmien asiakaspalvelijat ja yhdistystoimijat)
•    Omakielisen palvelutarjonnan mahdollistaminen alueellisesti (ostopalvelu tai oma resurssi)

4. Etsitään ratkaisua digitaalisen palvelualustan käyttöönottoon mahdollisena ohjaus- ja neuvontapalveluiden työvälineenä.

Rahoituskausi: 1.9.2020 – 31.8.2021 ja 1.9.2021 – 31.8.2022.
Rahoittaja: TEM, hankkeen päähakija on Turun kaupunki. Uusikaupunki ja Laitila ovat mukana osahankkeillaan, joita toteuttaa Ukipolis Oy.
Lisätietoja: Ukipolis Oy, projektikoordinaattori Granger Simmons, 044 773 2202