Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia sekä nielemis- ja syömisvaikeuksia. Puheterapiaan liittyy työskentelyä asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjannan ja kouluttamisen kautta.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu:
 • tutkimukset
 • kuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen
 • yksilö- ja ryhmäterapia
 • vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus ja konsultointi
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelu ja ohjaus
Puheterapeutin vastaanotolle pääsee  terveydenhoitajan tai lääkärin suosituksesta. Asiakas tai hänen läheisensä voivat ottaa myös suoraan yhteyttä puheterapeuttiin. Uudenkaupungin terveyskeskuksen puheterapeutti toimii koko yhteistoiminta-alueella (Uki, Vehmaa, Taivassalo, Kustavi, Pyhäranta).
Lapsi oppii puhumaan omassa kasvuympäristössään. Puheen ja sanojen oppimista tukevat parhaiten lapsen ja aikuisen yhteiset, päivittäin toistuvat vuorovaikutustilanteet heti lapsen syntymästä lähtien. Kotona, neuvolassa tai  päivähoidossa voidaan seurata lapsen syömis- ja vuorovaikutustaitojen sekä puheen- ja kielenkehityksen etenemistä. Kielelliseen kehitykseen kuuluvat vuorovaikutustaidot, keskittymis- ja kuuntelemistaidot, puheen ymmärtäminen, sanaston hallinta, kerrontataidot, puheen selkeys ja lukivalmius. Kehityksessä saatta olla suuria yksilöllisiö eroja. Joskus uusia sanoja tulee hitaasti ja lausetasoinen puhe viipyy tai puhe voi olla pitkään epäselvää useista äännemuuntumista johtuen. Lapsen puheessa voi olla myös änkytystä ja äänen käheyttä. Lapsen voi olla vaikea ymmärtää kuulemaansa puhetta ja toimia annettujen ohjeiden mukaan. Joskus voi olla hankaluutta syömistaitojen opettelussa esim. imemisen tai pureskelun hallinnassa.
Puheterapeuttiin kannattaa olla yhteydessä mikäli jokin huolettaa lapsen puheen- ja kielenkehityksessä, vuorovaikutuksessa, kontaktiin tulemisessa (esim. silmiin katsomisessa) tai syömisessä.

Ota yhteyttä kun
 • Yksivuotias lapsi ei reagoi nimeensä eikä tee aktiivisia aloitteita saadakseen huomion itseensä tai aloitteiden tekeminen vähenee.
 • Kaksivuotiaan lapsen sanavarasto on niukka(alle 10 ymmärrettävää sanaa) ja sanojen lisääntyminen on poikkeuksellisen hidasta. Lapsi ei ymmärrä helppoja ja yksinkertaisia ohjeita ja kysymyksiä kuten "Hae kirja!", "Missä äiti on?".
 • Kolmevuotiaan lapsen puhe on hyvin epäselvää, niukkaa ja lauserakenteet suomen kielestä hyvin poikkeavia (kyseessä suuomenkielinen lapsi). Lapsen on vaikea ymmärtää ohjetta ja toimia sen mukaan.
 • Neljävuotiaan lapsen puhe on hyvin epäselvää, käsitteiden hallinnassa (sijainti, värit, lukumäärä) tai nimeämisessä puutteita.
 • Viisi-kuusivuotiaan lapsen puheessa on epäselviä sanoja (R/D saattaa vielä puuttua). Hänen on vaikea muodostaa kieliopillisesti oikeita lauserakentaita ja moniosaisten ohjeiden noudattaminen ei suju.
 • Lapsi on yli puolen vuoden ajan toistellut tavuja/sanoja, pidentänyt tai juuttunut puheessaan äänteisiin.
 • Lapsen ääni on poikkeuksellisen kauan ollut honottava, käheä tai tilanteeseen nähden liian korkea tai matala.
Puheterapeutin vastaanotolle pääsee lastenneuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin suosituksesta. Ensin lapsen asioista keskustellaan moniammatillisessa nk. Lasten kuntoutustyöryhmässä, johon kuuluu lasta hoitava neuvolalääkäri ja -terveydenhoitaja, psykologi, perheneuvolan edustaja, toimintaterapeutti sekä mahdollisesti päivähoidon edustaja. Pyhärannassa työryhmään kuuluu myös sosiaali- ja sivistyspalvelun johtaja. Lapsen asioita saadaan käsitellä vain vanhemmilta saadulla kirjallisella luvalla.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja kuuluu perusterveydenhuoltoon. Se on perheelle maksutonta. Terapian keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Ennen puheterapian aloittamista lapsesta tehdään arvio. Puheterapeutti tekee arviointia haastattelemalla vanhempia, seuraamalla lapsen leikkiä ja havainnoimalla/tutkimalla lapsen puhetta sekä puheen ymmärtämistä. Lapsen taitoja arvioidaan myös ikään sopivilla testeillä. Täten saatujen tulosten perusteella joko jäädään seuraamaan lapsen kielellistä kehitystä tai aloitetaan tarvittaessa terapia.

Terapian (yksilö- tai ryhmäterapia) alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma, joka perustuu aina puheterapeutin tekemään tutkimukseen. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä vanhempien kansssa. Lasten puheterapiassa vanhempien osallistuminen ja mukanaolo on tärkeää, sillä yhdessä haetaan keinoja, joilla parhaiten tuetaan lapsen taitojen kehitystä hänen arjessaan.

Tarvittaessa puheterapeutti suunnittelee ja ohjaa puhetta tukevien ja korjaavien kommunikaatiokeinojen käyttöä sekä neuvoo kommunikaation apuvälinepalveluihin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa puheterapeutti voi suositella jatkotutkimuksia (esim. kuulontutkimus, neurologin, psykologin, toiminta- tai fysioterapeutin tekemä arvio), joista päätetään Lasten kuntoutustyöryhmässä.

Puheterapiasta täysi-ikäisiltä peritään omavastuuosuutena 11,60 €/käynti.

Peruutukset ja peruuttamattomat poisjäännit
Puheterapeutin vastaanotolle ei pidä tuoda sairasta lasta. Kuume, vatsatauti , voimakas nuha yms. tarttuvat sairaudet ovat este puheterapiakäynnille, koska sairaana lapsi ei pysty hyötymään käynnistä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa heti kun on tiedossa, ettei käynnille päästä. Peruuttamattomat poisjäännit sovituilta puheterapiakäynneiltä voivat johtaa terapiajakson keskeytymiseen.
Hyviä puhumiseen, kommunikointiin ja lukemisen oppimiseen liittyviä linkkejä:

Aivoliitto (kielelliset erityisvaikeudet)
Autismiliitto
Kuuloliitto

Tukea lapsen puheen- ja kielenkehitykseen
Papunet (tietoa vuorovaikutuksesta, puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista, kuvapakki, pelejä)

Vinkkejä lukivalmiuksien kehittämiseen
Erilaisten oppijoiden liitto (lukivaikeus)

Kaksikielisyys (harjoituksia kielenkehitykseen)

Tietoa viittomien käytöstä (mm. lastenviittomasanakirja)
Opas tukiviittomien opetteluun

Puheterapeuttiliitto (esim. tiedot yksityisistä puheterapeuteista)
Käyntiosoite: 
Mörnenkatu 3, A-rakennus, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
Mörnenkatu 3, 23500 Uusikaupunki

Susanna Koskinen FM ja laillistettu puheterapeutti
puh. 040 545 1329
susanna.koskinen@uusikaupunki.fi

Iiris Martin FM ja laillistettu puheterapeutti
puh. 040 358 5312
iiris.martin@uusikaupunki.fi

Tia Augustin FM ja laillistettu puheterapeutti
puh. 040 628 3104
tia.augustin@uusikaupunki.fi

Heidi Saarijärvi-Lautala ma. puheterapeutti 
puh. 0505212415

Hanna Nieminen palveluyksikön esimies
puh. 040 730 5985
hanna.nieminen@uusikaupunki.fi