Suomi
Elinkeinot ja yrittäminen
Elinkeinot ja yrittäminen

Koronatietoa yrityksille

Uudenkaupungin elinkeinopalvelut kokoaa tälle sivustolle tietoa koronakriisin vaikutuksista yrityksiin ja tietoa erilaisista tukipaketeista tai -toimista.

2000 euron tuki yksinyrittäjille haettavissa.

Lisätietoa yksinyrittäjätuen kriteereistä Työ- ja elinkeinoministerion sivuilla.

Koronahäiriörahoitukset

Laki kustannustuesta on hyväksytty eduskunnassa, yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista 7.7.-31.8.2020.
 
Tukea haetaan sähköisesti ja Valtiokonttori tekee tukipäätökset yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella. Hakemuksessa yrityksen on annettava tiedot tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksittäisiin vakuutuksiin sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.
 

Kustannustuen ehdot:

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin. Katso lista toimialoista Valtionkonttorin sivuilta tästä
 • Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
 • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.
 • Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat saada tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.
Lain mukaan tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa.
 
Lain mukaan tukea ei voida myöntää, jos maksettava tuki olisi alle 2 000 euroa.
 
Jos yrityksen toimiala ei kuulu asetuksen mukaan tuen piiriin, tuki voidaan myöntää vain erityisen painavista syistä. Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen rajoitus tai määräys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut. Lisäksi yrityksen tulee osoittaa, miksi sen tilanne poikkeaa toimialan yleisestä tilanteesta.

Miten tuki määräytyy:

 • Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
 • Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.
 • Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
 • Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella.
 • Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.
 • Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500.000 €.
 • Alle 2.000 € tukea ei makseta.
Laske Valtiokonttorin verkkosivujen laskurilla, onko yrityksesi oikeutettu tukeen.
 
Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti. Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 prosenttia.


Lisätietoa kustannustuesta Valtiokonttorin verkkosivuilla

 


 
Hallituksen esityksessä tuki jakautuu kahteen osaan:

1. Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Hyvitystä olisi mahdollista saada rajoituksen voimassaolopäiviltä (4.4.–31.5.2020) ja se suoritettaisiin pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa ja enintään 15 prosenttia myynnin laskusta.
 
Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti, ja siinä hyödynnetään tietoa tammi-helmikuun yrityskohtaisesta myynnistä. Toinen erä hyvityksestä on tarkoitus maksaa kesäkuun loppupuolella. Se perustuu tietoihin huhtikuun myynnistä, jotka saadaan vasta kesäkuun puolenvälin arvonlisäveroilmoituksista.
 
HUOM! Niille yrityksille, joille on myönnetty / jotka ovat hakeneet muita koronaperustaisia tukia Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, hyvitys myönnetään erillisestä hakemuksesta. Hakemuksen käsittelee ja hyvityksen myöntää KEHA-keskus, joka viestii erikseen päivästä, jolloin hakukanava on käytössä.
 
Yrittäjä ilmoittaa hakemuksessa

 • Tavanomaiset yritystunnistetiedot
 • Tiedot alv-myynnistä tammi-, helmi- ja huhtikuulta 2020
 • Tiedot muista koronaperusteisista tukihakemuksista.

 
KEHA-keskuksen verkkosivuille tulee palvelu, jossa yrittäjä voi tarkastaa, onko hänen yrityksensä mukana joukkomaksatuksessa vai ei. Palvelu perustuu Y-tunnuksen käyttöön.

2. Uudelleentyöllistämisen tuki

 • Määrä olisi 1 000 euroa työntekijää kohden.
 • Edellytyksenä on, että yritys maksaa työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden aikana palkkaa yhteensä 2 500 euroa.
 • Tukea myönnettäisiin enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua.
 • Tukea voitaisiin myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä.


Uudelleentyöllistämisentuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä. Hakemuslomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla lain voimaantulon jälkeen sekä suomi.fi-portaalista että KEHA-keskuksen sivuilta. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020.
 
Tuen myöntämisessä ei ole merkitystä, minkälaisessa työsuhteessa työntekijät ovat ravitsemisyritykseen. Ainoastaan kolmen kuukauden ajalta maksettavien palkkojen määrä vaikuttaa siihen, voidaanko henkilöstä maksaa tukea vai ei. Tuen pohjana olevien henkilöiden enimmäismäärä määritetään laskennallisesti kokoaikaisia työntekijöitä vastaavaksi määräksi, mutta senkään määrittämisessä ei ole merkitystä, onko pohjatietona käytettävä palkkasumma koostunut kokoaikaisten vai osa-aikaisten työntekijöiden palkoista.
 
Uudelleentyöllistämisen tuen ulkopuolelle on kuitenkin rajattu ne henkilöt, jotka eivät ole työsuhteessa ravitsemisyritykseen. Näin ollen tuen enimmäismäärän tai työllistetyistä maksetun tuen määrässä ei huomioida mahdollista vuokratyövoiman tai alihankinnan käyttöä.

Lisätietoja tuesta ja hyvityksestä ravintoloille voi lukea Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.
 
Auttaakseen yrityksiä selviämään korona -tilanteesta, Finnveran tukee pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Suoria lainahakemuksia Finnverassa ei poikkeuksellisen tilanteen vuoksi tällä hetkellä käsitellä. Kaikkien takausten kohdalla yrityksen ensimmäinen tehtävä on ottaa yhteyttä omaan pankkiin.
 
Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.
 
Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.
 
Finnvera-takausta voidaan myös käyttää pk-yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu esimerkiksi lainatarpeen suuruuden takia. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin eikä lisävakuutta vaadita pankin myöntämän 150 000–1 000 000 euron suuruisen velkakirjaluoton takaamisessa. Yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 
Yrityksen käytössä on nopeutettu ja yksinkertaistettu menettely hakemuksen käsittelyssä ja takauksen voimaanpanossa: https://www.finnvera.fi/kasvu/finnvera-takauksen-fast-track-menettely/fi...
Kalatalousalan kansallinen tukirahoitus koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille on hyväksytty.
 
Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi. Avustusta voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin. Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua. ELY-keskukset päättävät avustuksen myöntämisestä tapauskohtaisesti.
 
Avustus voi olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa, ja se voi kattaa korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta yrityksen välttämättömästä taloudellisesta sopeutumistarpeesta. Avustusjärjestelmä on väliaikainen, ja se on voimassa tämän vuoden loppuun asti. Avustusta voidaan myöntää kaikille kalatalouden yrityksille aina elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin.

Lisätietoja tuen hakemisesta ja lomakkeet löytyvät KEHA-keskuksen sivuilta

Kalatalousyritysten tuet:
Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 411
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, puh. 05051 62868
etunimi.sukunimi@mmm.fi
 
Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon yritykset.
 
Tuki on suoraa tukea ja osoitettu poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Asetukset ovat määräaikaisia ja voimassa vuoden loppuun.
 
Maaseudun yritysten sekä maatalouden alkutuotannon tuen määrä on 5 000 – 10 000 euroa. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tukea ei voi käyttää tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin. Investointeja ja kehittämistoimia tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
 
Lisätietoja maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaisista tuista

Maaseudun yritysten väliaikainen tuen yhteyshenkilöt:
Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, puh. +358295162470
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, puh. 050 400 5193
etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

 

Tukea yksinyrittäjille


 

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin
 
Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta johtuen (myöhemmin koronaepidemian). Yksinyrittäjäavustusten hakemukset käsitellään kunnissa. Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.
 
Kenelle
 
Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. 

Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) ja yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Lisätietoa: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freelance-yrittäjä voi saada avustusta, kun yrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole siis este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät.

Tukea ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.
 
Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
 
Avustuksen myöntämisen edellytykset
• yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
• yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
 
Hakijan tulee kyetä osoittamaan hakemuksessa, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 
Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan verovelkatodistus, jonka voi tilata OmaVerosta. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
 
Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
 
Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.
 
Tällä sivulla olevan linkin kautta hakemuksen voivat tehdä Uudenkaupungin yksinyrittäjät.
 
Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.
 
Muuta huomioitavaa
 
Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.
Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.
 
Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.
 
Avustuksen hakeminen - hae avustusta tästä
Hakeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (verkkopankkitunnus tai mobiilivarmenne)

Täyttämiseen tarvitaan seuraavat tiedot:
- Hakijan perustiedot: Y-tunnus / henkilötunnus, yhteystiedot,YEL-vakuutusnumero, yritystoiminnan aloitusajankohta, yrityksen kotipaikka (YTJ) ja pankkiyhteystiedot IBAN/BIC.
- Kuvaus yrityksen toiminnasta: virallinen toimialaluokitus, päätuotteet, palvelut ja asiakkaat.
- Aiemmin saatu julkinen tukirahoitus: (ns. de minimis -tuki)
- Suunnitelma toiminnan vakauttamisesta: mihin avustus käytetään

Huomioi, että hakemuksen tekovaihessa vaaditaan jo seuraavat pakolliset liitteet, jotta pysyt lähettämään hakemuksesi eteenpäin käsiteltäväksi:
1. Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
2. Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
3. Verovelkatodistus (tilaa vero.fi/omavero) ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee hakemukseen liittää verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma.

Mikäli sinulla on kysyttävää yksinyrittäjän tuesta, ole yhteydessä kotikuntasi yhteyshenkilöön: 
Ukipolis Oy, Esa Kerkola
esa.kerkola@ukipolis.fi tai puh. 044 506 3787
 
Jos ongelmia sähköisen hakukaavakkeen täyttämisessä, ota yhteyttä:
Elinkeinopalvelut, Teija Isotupa

 
Yrittäjien työttömyysturva
Laki yrittäjien työttömyysturvasta on tullut voimaan 8.4. ja se on voimassa 30.6.2020 asti. Oikeus koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa. Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että:

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67€ kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti
 • päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen johtuu koronavirusepidemiasta. 
Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä
 • yritystoiminnan lopettamista tai yrityksen lopettamistoimia
 • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista
 
Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.
Käytännössä prosessi etenee näin:
 1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
 
Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.
 
Lisätietoja TE-palveluiden sivuilta

Ennakkoveroja voi tarvittaessa muuttaa

Jos yrityksen tulot ovat pienentyneet koronan takia, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Ennakkoveroa voidaan nyt poikkeuksellisesti alentaa omalla ilmoituksella ilman välitilinpäätöstä tai muita kirjallisia selvityksiä. Muutosta voi hakea useamman kerran vuodessa.

Lisätietoja ennakkoverojen muuttamisesta Verohallinnon verkkosivuilla.

Jos yrityksen ennakkoverot ovat jo erääntyneet, on mahdollista hakea maksujärjestelyä. Koronan takia maksujärjestelyä myönnetään helpotetuin ehdoin.

Lisätietoja maksujärjestelystä Verohallinnon verkkosivuilla.

Lisäaikaa veroilmoitusten antamiseen

Verohallinto on myöntänyt kuukauden lisäajan veroilmoitusten antamiseen niille yhteisöille, joilla tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Uusi määräaika näkyy OmaVerossa.

Yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöverotusilmoitukselle voi hakea lisäaikaa, mikä on olemassa erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen. Lisäaikaa voi hakea OmaVerossa tai lomakkeella (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi). Hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Lisätietoja veroilmoituksen lisäajasta Verohallinnon verkkosivuilla.

Arvonlisävero

Yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Käytännössä yritys tekee tällöin maksujärjestelypyynnön ja maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä helpoiten OmaVerossa.

Tekemällä maksujärjestelypyynnön yritys voi hakea takaisin jo maksetut arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020.  Jos arvonlisäveron verokausi on vuosi, voi palautettavaksi pyytää neljäsosan eli 25 prosenttia vuoden 2019 arvonlisäverosta.

Maksujärjestelyssä yritys sitoutuu maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle. Lisäksi yritys joutuu maksamaan 3 %:n viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa kertyy arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Korko lasketaan mukaan maksujärjestelyn eriin.

Lisätietoja arvonlisäverojen takaisin hakemisesta Verohallinnon verkkosivuilla.

Ukipolis yritysten apuna poikkeustilanteessa

Vakka-Suomen seudullinen yrityskehitysorganisaatio Ukipolis Oy palvelee yrityksiä koronaepidemian aikana ja neuvoo tarvittaessa myös hakemusten teossa

Linkki Ukipoliksen sivulle

• Esa Kerkola, yrittäjyysneuvoja, puh. 044 506 3787, esa.kerkola@ukipolis.fi
• Heidi Jaakkola, projektipäällikkö, puh. 044 773 2212, heidi.jaakkola@ukipolis.fi
• Katariina Torvinen, toimitusjohtaja, puh. 040 513 6892, katariina.torvinen@ukipolis.fi


Yritys-Suomi neuvontapalvelu

Linkki Yritys-Suomen palveluun

Maksuton neuvontapalvelu auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja tervehdyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista.
 
Voit olla yhteydessä silloin, kun
• yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja
• et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja
• et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt
• haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti
• tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin
Puh. 0295 024 880
 

TE-toimiston muutosturva

Koronan seurauksena myös lomautukset voivat olla mahdollisia. TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat neuvovat yrityksiä:
 
Annamari Saren-Koivu, puh. 0295 044 765, annamari.saren-koivu@te-toimisto.fi
Heli Rantakare, puh. 0295 044 735, heli.rantakare@te-toimisto.fi


Elinkeinopalvelut
Jarkko Heinonen, elinkeinojohtaja, puh. 050 60 155, jarkko.heinonen@uusikaupunki.fi 
Teija Isotupa, palvelusihteeri, puh. 050 5727 123, teija.isotupa@uusikaupunki.fi 
Irmeli Laaksonen, matkailusuunnittelija, puh. 0440 515 209, irmeli.laaksonen@uusikaupunki.fi

Ajankohtaista