Suomi
Elinkeinot ja yrittäminen
Elinkeinot ja yrittäminen

Hankinnat

Hankintapalvelut hoitaa materiaalitoimintoja osana kaupungin sisäistä palvelutoimintaa.

Kilpailuttaminen tapahtuu avoimesti. Tarjouspyynnöistä ilmoitetaan kaupungin internet-sivulla, Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnoimassa sähköisessä hankintojen ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa sekä Julkiset hankinnat -lehdessä. Tarvittaessa tarjouspyynnöt osoitetaan myös suoraan yrityksiin.

Hankintapäätökset tehdään kokonaistaloudellisuusperustein tai alimman hinnan mukaan. Hankittavien tuotteiden ja palvelujen käyttäjien näkemykset päätöksenteossa otetaan kattavasti huomioon.

Pääperiaatteena julkisissa hankinnoissa on kilpailun aikaansaaminen, avoimuus, tasapuolisuus, ehdokkaiden ja tarjoajien syrjimätön kohtelu sekä julkisuus.

Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) uudistettiin osittain 30.4.2010 annetulla lailla (321/2010), joka tuli voimaan 1.6.2010. Erityisalojen hankintalain (349/2007) muutokset tulivat voimaan 1.1.2010. Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä (698/2011) tuli voimaan 1.10.2011. Lain tarkoituksena on mahdollistaa sähköisten menettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa. Samanaikaisesti muutetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Koska julkisia hankintoja säädellään tarkoin lailla, julkisen hankinnan toteuttaminen noudattaa samaa kaavaa eli hankintaprosessia.

 

Hankintailmoitus - käyttöoikeussopimus Santtiorannan leirintäalue
 

Vireillä olevan hankinnan kohteena on Uudenkaupungin kaupungissa sijaitsevan Santtiorannan leirintäalueen operaattorin valinta. Kyseessä on palveluja koskeva käyttöoikeussopimus. Tiedot hankinnasta tästä linkistä: Hankintailmoitus Santtiorannan leirintäalue