Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus

SiHyn tiedottamisen historiaa

SiHyn sivuilla ovat aiemmin olleet seuraavat tiedot:
 
Uutinen kevät 2021
Nimikilpailu - Uusi monitoimijatalo kaipaa nyt virallista nimeä

Uutinen 28.8.2020
Sivistys- ja hyvinvointikeskushankkeesta allekirjoitettu kehitysvaiheen sopimus

Uutinen kevät 2020
Kaupunginhallitus 6.4. kokouksessaan on päättänyt esityksen mukaisesti ehdottaa SRV-rakennus Oy:tä palveluntuottajaksi hankkeeseen. Valtuusto 20.4. päätti yksimielisesti valita SRV:n hankkeen toteuttajaksi ja palveluntuottajaksi. Päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen aloitetaan sopimusneuvottelut.

Elinkaarikilpailun tuloksia ja hankkeen suunnitelmia julkistetaan heti kun se on hankintalainsäädännön mukaan mahdollista. 

Haluamme palvella tiedottamisessa kaupunkilaisia mahdollisimman hyvin. Laittakaa meille tietoa niistä teemoista ja asioista, joista näillä sivuilla ja infotilaisuuksissa haluatte lisää kuulla. Muutkin hankkeeseen liittyvät ideat ja toiveet ovat tervetulleita.
marko.kivisto@uusikaupunki.fi
inkeri.parviainen@uusikaupunki.fi

Hankkeeseen liittyvät tilaisuudet on esitetty infotilaisuudet-välilehdellä.

Esittelyvideo

Oheinen video toimi Uudenkaupungin hankkeen esittelyvideona.
 

Yleinen suunnittelutilanne ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn vaiheet

Käyttäjäyhteistyö jatkuu tiiviinä erityisesti käyttäjähankintojen osalta. Suunnittelutyön ohjaamisen pohjana olevaa ”toiminnalliset ja pedagogiset vaatimukset”–asiakirja on valmistunut tarjouspyyntöä varten. Tilaajan toinen suunnittelunohjaustyökalu on ohjeellinen tilaohjelma, jossa on tavoitteelliset tilat hankkeeseen. Suunnitteluryhmät ehdotuksissaan muokkaavat tilaohjelmaa tarvittavilta osin ehdotuksesta riippuen. Näitä vaikutuksia on tarkastelu yhdessä palveluntuottajien ja käyttäjien kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

Samaan aikaan käyttäjien kanssa tehdään tarkempaa tilasuunnittelua huonekorttien (kuvaus jokaisesta tilasta) muodossa. Työssä kartoitetaan tilojen toimintaa tarkemmin sekä kalusteita, varusteita ja laitteita. Yhteistyössä elinkarikonsultin kanssa on laadittu hankintarajat tarjouspyyntömateriaaliin. Osa em. asioista kuuluu palveluntuottajalle hankkeeseen, osa on tilaajan erillishankintoja.

Väistötilojen alustava suunnittelu on käynnissä perustuen erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin. Ensisijainen tavoite on hyödyntää mahdollisimman paljon kaupungin omia kiinteistöjä. Neuvotteluja käydään myös useiden väistötilarakentajien kanssa. Lopullinen väistötilojen suunnittelu voi alkaa vasta suunnitteluratkaisun selviämisen jälkeen, jossa määrittyy olemassa olevien rakennusten purkuaikataulu ja -järjestys.

Elinkaarikonsultin ja palveluntuottajien kanssa on laadittu neuvottelujen edetessä koko sopimusaineisto, jossa suunnitelmien lisäksi määritetään keskeisenä asiana elinkaarimallin mukainen palvelutaso ja kuntoluokka rakennukselle käyttöaikana ja luovutushetkellä. Em. asiakirjojen perusteella palveluntuottaja vastaa tilojen käytettävyydestä koko sopimuksen ajan.

Yhdessä kaikkien käyttäjien kanssa on nyt siirrytty ajalliseen toiminnalliseen suunnitteluun. Tilojen laaja yhteiskäyttö edellyttää tilankäytön huolellista suunnittelua. Käytössä on taulukko, jossa oletetut käyttöajat siirretään yhteiseen järjestelmään. Tällä pyritään ensisijaisesti saamaan tehokkuutta tilankäyttöön, mutta samanaikaisesti kartoittamaan se vapaa kapasiteetti tiloissa, joka voi olla uudenlaista monipuolista käyttöä ja palvella näin laajemmin koko kaupunkia. Se on toivottavasti suurin muutos nykyiseen verrattuna. Tilat, jotka ovat jokaista varten.

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä jatkaa 2 palveluntuottajaa (SRV ja YIT).
NCC-Caverion yhteenliittymä on vetäytynyt hankkeesta kolmannella neuvottelukierroksella.
Neuvotteluissa on olluthyvä henki. Hanketta kehitetään elinkaarimallin mukaisesti tilaajan, käyttäjän ja palveluntuottajan tarpeet huomioiden. Mallissa talosta vastataan yhdessä 20-25 vuotta (5 vuotta optio), jonka takia yhteinen laatukäsitys on erittäin tärkeä määrittää.

Tilaaja omistajana tarkkailee kustannuksia erityisesti vuosittaisen käyttökustannusten näkökulmasta. Elinkaarihankkeessa juuri tämä tarkastelu on investointivaihetta oleellisempi.

Käydyt neuvottelukierrokset (8 kpl)

14.3.2019  (Aloitusseminaari)
16.4.2019 (Pedagogiikka ja rakennusten sijoittuminen alueelle)
28.5.2019 (Pinta-alatehokkuus ja toiminnalliset ratkaisut)
27.6.2019  (kustannustaso, kustannusriskit)
20.8.2019 (erilaisten toimintojen sijoittuminen, kaupunkikuva)
17.9.2019 (Sisältöratkaisut, hankintarajat)
10.10.2019 (Palveluiden tuottaminen)
5.11.2019 (Tarjouspyynnön sisältö)

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvottelut ovat käyty.

Neuvottelut etenivät suunnitelman mukaan ja tarjouspyyntöaineisto valmistui aikataulun mukaan 20.12. ja toimitettiin palveluntuottajille tarjouksen laatimista varten.

Tarjousmateriaali sisältää seuraavat asiakirjat:

 • Tarjouspyyntö  
 • Ohje palvelukuvauksen laatimiseksi
 • Hankintarajat (hankinta-ja vastuurajataulukko)
 • Toiminnalliset ja pedagogiset tavoitteet
 • Palvelusopimus
 • KVR-urakkasopimusmalli
 • Käytettävyys-, palvelutaso-ja luovutuskuntovaatimukset
 • Laadunohjaus-ja valvontajärjestelmä ja laadunvarmistuksen ja -ohjauksen toimintamallin kuvaaminen
 • Tekniset vaatimukset (vähimmäisvaatimukset)

Lisäksi tarjouspyynnössä on liitemateriaalina

 • Haitta-ainekartoitukset (purettavat kiinteistöt)
 • Pohjatutkimukset
 • Terve-talo vaatimukset
 • Terve-talo toiminnan kuvaus
 • Tilaajan turvallisuusasiakirja
 • Keittiön laiteluettelo
 • Teknisen työn laitteet ja varusteet
 • Tarjousasiakirjavaatimukset
 • Ohjeellinen tilaohjelma
 • Tilojen käyttöaikataulukot
 • Tarjoushntataulukko
 • Teknisiä lähtötietoja (olemassa olevien rakennusten piirustuksia, suunnittelun lähtötietoaineistoa, pohjakarttoja, LVIS-pohjakarttoja)
Tarjouspyyntömateriaali on laaja. Em. syystä sitä ei kokonaisuudessaan julkaista tällä sivustolla. Koko materiaaliin on mahdollista tutustua ottamalla yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilö: Inkeri Parviainen 050 568 6231

Elinkaarihankkeen sopimusrakenteesta saa tietoa myös esim. seuraavalta nettisivulta, jossa yleisesti käsitellään asiaa:

https://www.rakennusteollisuus.fi/Rakennusteollisuus-RT/Elinkeinoasiat/Elinkaarimallit/Elinkaarihankkeiden-sopimusmalli/
 

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö
Toiminnalliset ja pedagogiset vaatimukset